Szociális
2021.11.09. 10:08

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2020.(IX.23.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagydorog Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület), az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében eredeti jogalkotói hatáskörben, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. Működési célú támogatások 8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása alapján a következőket rendeli el:

 1. § (1) E rendelet célja, hogy az önkormányzat által biztosított szociális célú tűzifa támogatás igénybevételének helyi szabályait megállapítsa.

 2. §. (1) E rendelet hatálya Nagydorog Nagyközség közigazgatási területén élő, a 3. §. (1) ? (2) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

 3. §. (1) A képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Szociális Bizottság hozzájárulva a tüzelőanyag költségekhez, természetbeni szociális célú tűzifa támogatást nyújthat azon szociálisan rászoruló személyek részére:

- aki Nagydorog Nagyközség közigazgatási területén lévő lakástulajdonnal vagy   

   lakáshasználattal rendelkezik és életvitelszerűen a településen él.

(2) A szociális rászorultság megállapításánál előnyt élvez, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti

a) aktív korúak ellátására,

b.) időskorúak járadékára,

c.) települési (különösen: aki rendszeres, lakhatással kapcsolatos települési támogatást kap)

     támogatásra jogosult,

d.) valamint akinek családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

     1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermek  

      nevelkedik.

(3) A szociális tűzifa iránti kérelmeket a rendkívüli települési támogatás iránti kérelem szerinti formanyomtatványon a rendelet hatályba lépését követően, 2021. november 10. napjától az önkormányzat rendelkezésére álló szociális célú tűzifa készlet kimerüléséig, de legkésőbb 2021. november 24. napjáig lehet benyújtani az önkormányzat hivatalához. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) A Szociális Bizottság a beérkezett kérelmek mértékének függvényében szociális célú tűzifa támogatásban részesíti- a (2) bekezdés szerinti jogosultak támogatásán túl- méltányosságból azt is, aki rendkívüli élethelyzetbe került és segítség nélkül a létfenntartása veszélybe kerülne, továbbá azt az egyedül élő nyugdíjast, akinek a jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg. Rendkívüli élethelyzetnek minősül: természeti csapás, baleset, hosszabb orvosi kezelés, katasztrófa helyzet. 

(5) A szociális célú tűzifajuttatásra irányuló eljárásra a települési támogatásra vonatkozó

eljárási szabályokat kell alkalmazni.

(6) Háztartásonként csak egy támogatás nyújtható és egy ellátási forma vehető figyelembe a támogatás megítélésénél.

 4. §. (1) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége legfeljebb 5 m3 lehet háztartásonként. Az Önkormányzat a szociális tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

(2) A képviselő-testület a tűzifa kiosztásáról 2022. február 15. napig gondoskodik.

(3) A tűzifa kiosztása történhet személyes átvétellel vagy az önkormányzat által biztosított lakcímre szállítással. Amennyiben a kérelmező a  tűzifa elszállítását kéri, úgy az elszállítás költsége az önkormányzatot terheli.

5. §. E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba és 2022. április 30-án hatályát veszti.

  Borbélyné Töttösi Ágnes                                                      dr. Orova Dániel

polgármester                                                                                jegyző

 Záradék:

A rendelet kihirdetve: Nagydorog, 2021. november 9.

 

 

   dr. Orova Dániel

jegyző